Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és az államháztartáson belüli és kívüli forrás átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot ír ki civil szervezetek működése és programjaik támogatása érdekében.

 

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja elsősorban az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a közbiztonság megőrzése, a helyi épített örökség védelme, a nemzeti, nemzetiségi és nemzetközi kultúra, a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, az egészségvédelem, sportolás, az esélyegyenlőség érdekében, illetőleg az egyéb lényeges közösségi célok érdekében tevékenykedő pályázók támogatása.

 

 1. A támogatás forrása, a támogatásban részesíthetők köre:

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetése megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében erre a célra elkülönített 1.550.000 Ft-ot, amelyből egy szervezet részére legfeljebb 250.000 forint adható.

 

Támogatásban részesíthető:

 • Hivatalos nyilvántartásban szereplő civil szervezet (egyesület, alapítvány, egyházi, vallási közösség), illetőleg jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezeti egysége.
 • Természetes személyek és közösségeik.

 

 1. A támogathatóság feltételei, kizáró okok:

Támogatható minden Gánt közigazgatási területén működő (székhellyel, telephellyel, vagy helyi szervezettel rendelkező) 2. pont szerinti személy, vagy szervezet.

 

Nem támogatható politikai párt és helyi szervezete, valamint szakszervezet.

 

Nem támogatható a pályázó:

 1. ha egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, illetve benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
 2. ha lejárt határidejű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása van (annak megfizetéséig),
 3. ha csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban vele szemben.

 

 1. A támogatási időszak, a támogatás formája, mértéke és elszámolása:

A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási szerződés aláírása és 2024. december 31. napja közé eső időszakban felmerült – működési, vagy programra (rendezvény) fordítható költség, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban kizárólag olyan, a fenti időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

Kedvezményezett a támogatási összeg felhasználásáról 2025. január 31. napjáig köteles írásban elszámolni számlaösszesítő táblázattal, az elszámolni kívánt bizonylatok hiteles másolatával, továbbá szakmai, tartalmi beszámolóval.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje, a dokumentáció tartalma:

Pályázat benyújtására a pályázati felhívás 1-2. melléklete szerinti adatlapon kerülhet sor.

Az érvényes pályázathoz a következő dokumentumok csatolása is szükséges:

 1. Pályázó szervezet esetén, annak létesítő okirata. Amennyiben pályázó korábban már részesült támogatásban, és létesítő okiratát azóta nem módosították, e dokumentum benyújtása – a pályázó nyilatkozata alapján – mellőzhető.
 2. Pályázó szervezet előző évről szóló számviteli beszámolója. (A számviteli beszámoló kötelező tartalma: mérleg és eredmény-levezetés. Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia. Jelen pályázathoz a 2023. évi beszámoló csatolása szükséges.)
 3. A szervezet képviselője által aláírt alakszerű meghatalmazás eredeti példánya, amennyiben nem a szervezet hivatalos – nyilvántartás szerinti – képviselője jár el. (Alakszerű meghatalmazás minimális tartalma: meghatalmazó, meghatalmazott, és az aláírásokat hitelesítő két tanú neve, lakcíme és aláírása.)
 4. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól. (A kivonat térítésmentesen igényelhető személyesen, vagy postán az illetékes Törvényszéknél.)
 5. A pályázó szervezet aktuális pénzügyi helyzetét igazoló dokumentumok: a benyújtást megelőző naptári hónap banki és pénztári egyenlegének hiteles másolata a szervezet képviselőjének aláírásával.

 

A beérkezés határideje: 2024. május 17., 12:00 óra

A pályázat postán megküldve, vagy személyes leadással – a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) Titkárságán nyújtható be. A borítékot „Civil pályázat – Gánt” megjelöléssel kérjük ellátni.

 

 1. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés és szerződéskötés:

A pályázat elbírálása során tett észrevételeket az értékelésre és véleményezésére jogosult Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve tartalmazza.

 

Pályázó a pályázat eredményéről a döntéshozataltól számított 15 napon belül írásos értesítést kap Gánt község polgármesterétől.

 

A támogatásban részesülő pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van. Erről a pályázónak előzetesen – a pályázati eljárás során – nyilatkoznia kell.

 

 1. A támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

A megítélt támogatás átutalása – a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján – a Támogatási Szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás összege kizárólag a támogatási szerződésbe foglalt célra használható fel, amelyről kedvezményezett köteles elszámolni.

 

Amennyiben kezdeményezett a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve arról a megadott határidőig nem számol el, a jegyző kezdeményezi a támogatás azonnali visszafizetésének előírását.

 

A támogatásban részesülő pályázóknak nyilvánossá kell tenniük, hogy működésüket Gánt Község Önkormányzata támogatja.

 

 1. A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül Gánt Község Önkormányzata hivatalos internetes honlapján keresztül tájékoztatót jelentet meg. A honlapon közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig elérhetőknek kell lenniük.

 

 

Gánt, 2024. április 4.

Gánt Község Önkormányzata

 

PÁLYÁZATI ADATLAP