A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos szabályok:

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos szabályok:

A tűzveszélyes tevékenység végzésére, a szabadban történő tűzgyújtásra vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) rögzít előírásokat.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. Az előírás arra utal, hogy a helyi önkormányzati rendeletek rendelkezhetnek úgy, hogy bizonyos időszakokban és napszakokban megengedett a növényi hulladék elégetése. Ez adott településeken változó, de ilyenkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a lehetőség nem mentesít senkit más hatóságok (környezetvédelmi, természetvédelmi) engedélyeinek beszerzési kötelezettsége alól.Azokon a településeken, ahol az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, ott tilos növényi hulladékot égetni!

 

Az OTSZ 225/A. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek a tűzgyújtás tevékenységének módjáról:

  • A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
  • Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az OTSZ 226. § (2) bekezdése meghatározza, hogy „az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Fejér vármegye területén a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.”Megjegyzendő, hogy a jogalkotónak a fenti szabályozással nem feltétlenül a szabadban történő sütés-főzés, grillezés szabályozása a célja, hanem a szabadtéren végzett füstfejlődéssel vagy lánghatással járó technológiai folyamatok kontrollálása.

Kerti sütés- főzés szabályai:

 Belterületen, illetve kijelölt tűzrakó helyen megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés, amennyiben az állandó felügyelet mellett történik. Természetesen ebben az esetben is fokozottan figyelni kell az alábbiakra:

  • Tüzet csak megfelelő időjárási körülmények között, szélcsendes időben, megfelelően kialakított tűzrakó helyen szabad gyújtani.
  • Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kéziszerszám – kézközelben tartásáról.
  • Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani.
  • Nem szabad felügyelet nélkül hagyni (különösen gyermekekkel) a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut.
  • Az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt-e.
  • Különös körültekintést igényel a lakó pihenő, vagy üdülőövezetben történő szabadtéri sütés- főzés! A tűzgyújtás nem jelenthet veszélyt a környezetére, a növényzetre, a saját és a szomszédos ingatlanok épületeire! Elkerülhetjük a szomszédok zavarását, ha minimális füstképződéssel járó technológiát alkalmazunk, száraz fával tüzelünk! Tilos egészségre ártalmas- környezetre veszélyes égésterméket keletkeztető hulladékok égetése!
  • Amennyiben környezetünkben, szomszédunknál füstöt – tűzre utaló körülményt észlelünk, győződjünk meg róla, hogy kerti sütés- főzés zajlik, vagy környezetére veszélyes tűzeset alakult ki, majd csak ezt követően értesítsük a tűzoltókat a 112 segélyhívón keresztül! Minden évben több téves bejelentés történik a szomszédok grillezésére, mely során a kivonuló tűzoltókra lehet, hogy máshol egy súlyos esetnél valóban szükség van!

Szabadtéren történő tűzgyújtás esetén a fentiek szerint kell eljárni. Fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogya tűzgyújtás csak az arra megfelelő körülmények megléte mellett, a megfelelő engedélyek birtokában, a bejelentési kötelezettségek teljesítésével és a mindenkori tűzgyújtási tilalmakfigyelembe vételével tehető meg!

 

 

 

Székesfehérvár, 2024. július 4.

 

Tisztelettel:

                                                                                      Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség